Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

I. PHẠM VI BẢO HIỂM

Căn cứ vào điều khoản, những loại trừ, giới hạn và điều kiện ghi trong Quy tắc bảo hiểm và Phụ lục, dựa vào yêu cầu và kê khai và với điều kiện đã thanh toán phí bảo hiểm, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (dưới đây gọi là “Bảo Minh”) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

1. Các số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về:

1.1.    thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với bất cứ người nào,

1.2.    tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản

gây ra bởi hàng hóa được bán ra, cung cấp, sửa chữa, thay thế hay được xử lý hoặc giải quyết bởi Người được bảo hiểm liên quan đến nghiệp vụ của Người được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý ghi trong Phụ lục và xảy ra hoặc đuợc gây ra như mô tả trong Phụ lục.

2. Toàn bộ chi phí kiện tụng

2.1.    mà Người được bảo hiểm phải trả cho người khiếu nại,

2.2.    đã chi với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Minh,

về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường như qui định trong Quy tắc bảo hiểm này;

QUI ĐỊNH rằng trách nhiệm của Bảo Minh về các khoản phải bồi thường cho bất kỳ một hay nhiều người khiếu nại về hoặc từ một hay hàng loạt các sự cố là hậu quả hay được qui là do môt nguồn hay một nguyên nhân gốc, sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường đã nêu trong Phụ lục cho mỗi sự cố, và đối với tất cả các thương tật, tổn thất hay tổn hại là hậu quả của tất cả các sự cố xảy ra trong thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm đã qui định trong Phụ lục cho mỗi thời hạn bảo hiểm.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chết, thì đối với trách nhiệm mà Người được bảo hiểm gây ra, Bảo Minh sẽ bồi thường cho người đại diện của Người được bảo hiểm theo điều kiện và phụ thuộc vào hạn mức giới hạn qui định của Quy tắc bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện và phải phụ thuộc vào điều kiện, loại trừ, hạn mức trách nhiệm và điều khoản của Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm.

II. NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm:

1. Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau, tổn thất hay tổn hại do hành động cố tình hay khiếm khuyết của Người được bảo hiểm;

2. Trách nhiệm theo thoả thuận của Người được bảo hiểm, trừ khi trách nhiệm đó mặc nhiên Người được bảo hiểm phải chịu cho dù có hay không có thoả thuận đó;

3. Trách nhiệm về thương tật hay ốm đau của bất kỳ người nào theo hợp đồng dịch vụ hay học việc với Người được bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó phát sinh trong quá trình người đó làm việc cho Người được bảo hiểm hoặc về những khoản tiền mà Người được bảo hiểm phải trả theo qui định luật pháp liên quan tới thương tật và ốm đau do nghề nghiệp;

4. Trách nhiệm về tổn thất hoặc tổn hại tài sản;

4.1.    của Người được bảo hiểm;

4.2.    dưới quyền quản lý hay kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người làm công, người đại lý của Người được bảo hiểm;

5. Trách nhiệm về thương tật, ốm đau, tổn thất hay tổn hại

5.1.    gây ra bởi bất cứ vật gì Người được bảo hiểm mua mà người bán phải chịu trách nhiệm pháp lý theo pháp luật và thường luật quy định.

5.2.    gây ra bởi bất kỳ hàng hóa (hay vật chứa đựng hàng hóa đó)

5.2.1  được quản lý hay dưới sự kiểm soát của Người được bảo hiểm

5.2.2  được cung cấp bởi Người được bảo hiểm liên quan đến nghiệp vụ được thực hiện tại bất kỳ địa điểm nào khác với phạm vi địa lý quy định trong hợp đồng

6. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm về thương tật thân thể hay tổn thất, tổn hại tài sản phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc thiết kế, quy hoạch, công thức hay chỉ dẫn về, hoặc các thông tin chi tiết của bất kỳ hàng hóa nào hoặc hướng dẫn, chỉ định hoặc các thông tin về những đặc tính, sủ dụng, bảo quản đối với bất kỳ hàng hóa nào.

7. Trách nhiệm về tổn thất hoặc tổn hại của hàng hóa cung cấp bởi Người được bảo hiểm trong trường hợp tổn thất hay tổn hại này có thể do khuyết tật, bản chất hay không thích ứng của hàng hóa đó.

8. Mọi tố quyền đòi bồi thường trước tòa án của quốc gia nào ngoài quốc gia mà theo Phụ lục, trụ sở chính của Người được bảo hiểm đặt tại đó.

9. Mọi trách nhiệm pháp định cho dù có tính chất trực tiếp hay gián tiếp gây ra hay được qui cho hoặc phát sinh từ những nguyên nhân sau:

9.1.    hoạt động phóng xạ ion hoá hoặc nhiễm phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải hạt nhân từ quá trình đốt năng lượng hạt nhân (bao gồm cả quá trình tự duy trì hoặc phân hủy hạt nhân).

9.2.    sự phóng xạ, nhiễm độc, nổ các tài sản nguy hiểm của việc lắp ráp nguyên tử nổ hoặc vũ khí nguyên tử hoặc các cấu thành vật chất có liên quan;

9.3.    bệnh phổi do chất amiăng hay các bệnh liên quan (kể cả bệnh ung thư) phát sinh do có sự tồn tại việc sản xuất, xử lý các qui trình chế tạo, bán, phân phối, lưu kho, sử dụng chất amiăng, các sản phẩm amiăng hoặc sản phẩm có chứa chất amiăng.

10. Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do hoặc vì

10.1.  chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của ngoại bang, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (có tuyên chiến hay không tuyên chiến),

10.2.  nội chiến, chiến sự, bạo động dân sự là những hoạt động do nổi loạn của quần chúng, quân sự, bạo động, cách mạng, trưng thu, tiếm quyền,

10.3.  tình trạng thiết quân luật hay bao vây hoặc những sự cố hay nguyên nhân đưa đến công bố hay duy trì bao vây đó;

10.4.  bất kỳ hành động của người nào nhân danh hay có liên quan đến mọi tổ chức có những hành động trực tiếp bằng vũ lực nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp hay thực tế hoặc gây ảnh hưởng đến chính quyền bằng hành động khủng bố hay bạo lực hoặc cướp phá có liên quan tới bất kỳ những sự cố nào đã nói ở trên.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN

Quy tắc bảo hiểm và Phụ lục được xem là bộ phận của Đơn bảo hiểm (Hợp đồng bảo hiểm) và bất cứ từ ngữ hoặc thành ngữ nào đã có một nghĩa trong bất cứ phần nào của Quy tắc bảo hiểm hay Phụ lục thì sẽ giữ mãi nghĩa đó ở bất cứ phần nào của Quy tắc bảo hiểm hoặc Phụ lục đó.

 1. Trong trường hợp có bất cứ sự cố nào có thể dẫn tới việc khiếu nại bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo Minh về sự cố đó bằng văn bản càng sớm càng tốt. Mọi thơ, khiếu nại, lệnh trát hay kiện cáo phải thông báo hay gửi cho Bảo Minh ngay khi nhận được.
 2. Người được bảo hiểm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Minh, không được từ chối trách nhiệm, thương thuyết hay công nhận, đề nghị hay hứa hẹn hoặc trả tiền cho bất cứ sự cố hay khiếu nại nào và Bảo Minh có quyền, nếu muốn, tiếp nhận và điều hành nhân danh Người được bảo hiểm việc bào chữa hay truy tố nhân danh Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình và có quyền khiếu nại đòi bồi thường hay thiệt hại bất cứ ai và có toàn quyền tự quyết trong điều hành mọi tố tụng và trong việc giải quyết mọi tổn thất và Người được bảo hiểm phải cung cấp thông tin và hỗ trợ Bảo Minh theo yêu cầu của Bảo Minh.
 3. Bảo Minh sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm số tiền tối đa có thể trả theo Đơn bảo hiểm này trong trường hợp thương tật, bệnh tật hay tổn thất hoặc tổn hại hay một số tiền ít hơn có thể điều đình được về khiếu nại hoặc những khiếu nại phát sinh từ sự cố đó, và Bảo Minh sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào tiếp theo phát sinh từ sự cố đó trừ những khoản thanh toán về chi phí kiện tụng đã chi trả trước ngày thanh toán bồi thường.
 4. Nếu vào thời điểm khiếu nại phát sinh theo Đơn bảo hiểm này còn có Đơn bảo hiểm khác bảo hiểm cùng một trách nhiệm, Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm trả nhiều hơn phần tỷ lệ tương ứng phải chịu cho khiếu nại đó.
 5. Vào mọi thời điểm thích hợp nhằm mục đích kiểm tra hoặc tìm hiểu, Bảo Minh có thể cử nhân viên hoặc đại lý của mình đến khu nhà hoặc nơi mà bảo hiểm này được áp dụng hoặc là nơi xảy ra thương tật, bệnh tật hay tổn thất tổn hại và tiếp tục trong thời gian hợp lý công việc kiểm tra và tìm hiểu này, Người được bảo hiểm phải cung cấp các thông tin cần thiết liên quan.
 6. Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Bảo Minh về mọi thay đổi vật chất khác với điều kiện thực tế khi yêu cầu bảo hiểm.
 7. Người được bảo hiểm sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để ngăn ngừa cung cấp các hàng hóa và/hoặc bao bì, đồ để chứa trong điều kiện không tốt và không thích hợp cho mục đích của nó và phải thận trọng hợp lý để tuân hành và thực hiện luật lệ trung ương và địa phương.
 8. Bảo Minh có quyền hủy bỏ Đơn bảo hiểm này bằng cách thông báo ba mươi (30) ngày trước cho Người được bảo hiểm bằng thư bảo đảm tới địa chỉ cuối cùng được biết và trong trường hợp như vậy, Bảo Minh sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí cho phần bảo hiểm chưa kết thúc tính theo tỉ lệ (sau khi điều chỉnh theo điều kiện số 9 nếu cần thiết).
 9. Nếu phí bảo hiểm áp dụng cho Đơn bảo hiểm này được xác định dựa vào số ước tính do Người được bảo hiểm cung cấp, thì Người được bảo hiểm phải lưu lại hồ sơ gốc tất cả các tài sản liên quan đến Đơn bảo hiểm và cho phép Bảo Minh kiểm tra các hồ sơ đó vào bất kỳ khi nào cần thiết. Trong vòng một tháng trước ngày hết hiệu lực của Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Bảo Minh bản danh mục các tài sản đó và các thông tin khi Bảo Minh yêu cầu. Phí bảo hiểm cho thời hạn hiệu lực hợp đồng sẽ được điều chỉnh dựa vào bản danh mục và các thông tin khai báo đó và Người được bảo hiểm có thể phải trả thêm hay có thể được hoàn trả lại phần phí chênh lệch, tuy nhiên phí bảo hiểm thực tế không thấp hơn phí tối thiểu ấn định trước.
 10. Tất cả tranh chấp phát sinh từ Đơn bảo hiểm này sẽ được đưa ra cho một trọng tài phân xử theo chỉ định bằng văn bản của các bên hoặc nếu không thống nhất tuyển chọn được một trọng tài thì sẽ theo phân xử của hai trọng tài do mỗi bên chỉ định một trọng tài bằng văn bản trong vòng một tháng sau khi đã có yêu cầu bằng văn bản của một trong hai bên, hoặc trong truờng hợp các trọng tài hoà giải không thống nhất thì sẽ theo phân xử của trọng tài thứ ba do hai trọng tài kia đề cử. Trọng tài thứ ba này sẽ chủ trì cuộc họp với các trọng tài và phán quyết sẽ là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ tố quyền nào đối với Bảo Minh. Nếu Bảo Minh bác bỏ trách nhiệm đối với khiếu nại của Người được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này thì trong vòng không quá 12 tháng kể từ khi có sự bác bỏ khiếu nại, Người được bảo hiểm phải đưa ra trọng tài phân giải theo đúng các điều kiện điều khoản nêu ra nơi đây, nếu không khiếu nại xem như đã bị huỷ bỏ và không còn có thể khiếu nại đòi bồi thường nữa.
 11. Việc Người được bảo hiểm phải thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều kiện và điều khoản bổ sung của Đơn bảo hiểm này, nhất là khi liên quan đến bổn phận của Người được bảo hiểm phải thực hiện hay tuân hành, và sự trung thực của lời khai và các câu trả lời trong giấy yêu cầu bảo hiểm là điều kiện tiên quyết cho việc giải quyết bồi thường của Bảo Minh theo Đơn bảo hiểm này.

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, iBaoMinh sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
 • Phòng Kinh doanh Bảo hiểm Bảo Minh
 • VP Sài Gòn: Tầng 2, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Tư vấn Sài Gòn: 098.698.5050
 • VP Hà Nội: 71 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Tư vấn Hà Nội: 0966.44.55.44
 • Email: ntbinh@baominh.com.vn
 • Website: https://ibaominh.comBài viết liên quan